Zwrot towarów

Odstąpienie konsumenta od umowy

 1. Dla umów zawieranych na odległość, Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od każdej zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania towarów.
 2. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie (papierowej, dokumentowej lub elektronicznej) oświadczenia, które wyraża wolę odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 1 wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.
 4. Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca prześle informację o przyjęciu jego oferty, oferta przestaje wiązać.
 5. Z zastrzeżeniem punktu 6, Sprzedawca ma obowiązek ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni (słownie: czternastu) od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Kupującego, który nie jest konsumentem.

Jak mam dokonać zwrotu zakupionego towaru?

 1. Jeżeli spełniłeś/aś w/w warunki zwrotu zapakuj bezpiecznie przesyłkę i wyślij ją na nasz adres:
  • soundstage.pl, ul. 11 Listopada 6, 22-200 Włodawa
  • lub do paczkomatu: WDW04M, ul. Okunińska 2, 22-200 Włodawa, za sklepem PSS Społem
 2. Zanim wyślesz do nas przesyłkę prosimy o informację za pośrednictwem wiadomości e-mail, że zwracany produkt zostanie do nas wysłany lub jest już wysłany. Jeśli możesz podaj nr przesyłki oraz firmę przewozową która doręczy nam przesyłkę. Ułatwi nam to procedurę zwrotu pieniędzy.

Więcej informacji na:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/